HỆ THỐNG TỰ PHỤC VỤ

Thiết bị tự phục vụ

THIẾT BỊ TỰ PHỤC VỤ CTP210

Liên hệ 0916.113.842

Thiết bị tự phục vụ

THIẾT BỊ TỰ PHỤC VỤ CTP610

Liên hệ 0916.113.842

Thiết bị tự phục vụ

THIẾT BỊ TỰ PHỤC VỤ CTP500

Liên hệ 0916.113.842

Thiết bị tự phục vụ

THIẾT BỊ TỰ PHỤC VỤ CTP400S

Liên hệ 0916.113.842

Thiết bị tự phục vụ

THIẾT BỊ TỰ PHỤC VỤ CTP316

Liên hệ 0916.113.842

Thiết bị tự phục vụ

THIẾT BỊ TỰ PHỤC VỤ CTP910

Liên hệ 0916.113.842

Thiết bị tự phục vụ

THIẾT BỊ TỰ PHỤC VỤ CTP400

Liên hệ 0916.113.842

Thiết bị tự phục vụ

THIẾT BỊ TỰ PHỤC VỤ CTP200

Liên hệ 0916.113.842

Thiết bị tự phục vụ

THIẾT BỊ TỰ PHỤC VỤ AC-CTP320

Liên hệ 0916.113.842

HỆ THỐNG XẾP HÀNG TỰ ĐỘNG

Hệ thống xếp hàng tự động

HỆ THỐNG XẾP HÀNG TỰ ĐỘNG AT-QMS-03

Liên hệ 0916.113.842

Hệ thống xếp hàng tự động

HỆ THỐNG XẾP HÀNG TỰ ĐỘNG AT-QMS-02

Liên hệ 0916.113.842

Hệ thống xếp hàng tự động

BỘ GỌI SỐ THỨ TỰ ĐƠN LẺ 02

Liên hệ 0916.113.842

Hệ thống xếp hàng tự động

HỆ THỐNG XẾP HÀNG TỰ ĐỘNG AT-QMS-01

Liên hệ 0916.113.842

Hệ thống xếp hàng tự động

BỘ GỌI SỐ THỨ TỰ ĐƠN LẺ 01

Liên hệ 0916.113.842

HỆ THỐNG GỌI PHỤC VỤ

HỆ THỐNG GỌI Y TÁ

Chuông gọi y tá

HỆ THỐNG GỌI Y TÁ iCall

Liên hệ 0916.113.842
Liên hệ 0916.113.842

Chuông gọi y tá

HỆ THỐNG GỌI Y TÁ S101

Liên hệ 0916.113.842